Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

tlo pielegniarka poz

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej – rodzinna, wybrana przez pacjenta poprzez złożenie deklaracji wyboru ( deklaracja)

 • sprawuje kompleksową opiekę nad pacjentami ,którzy złożyli do niej deklarację wyboru
 • realizuje zadania samodzielnie, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz wykonuje zlecenia na zabiegi i procedury medyczne wydane przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego
 • zadania realizuje w gabinecie pielegnarki POZ (zabiegowym) i/lub miejscu zamieszkania/przebywania pacjenta.

Udzielając świadczeń pielęgniarka POZ współpracuje z:

 • lekarzem rodzinnym i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze
 • pielęgniarką opieki długoterminowej domowej
 • położna POZ
 • pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania
 • innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych
 • przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia
 • rodziną/opiekunami pacjenta

Świadczenia pielęgniarskie w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:

 • rozpoznanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym u pacjentów,
 • rozpoznanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych pacjentów,
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej
 • prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia
 • realizację programów zdrowotnych i profilaktyki chorób
 • prowadzenie działań profilaktycznych u pacjentów z grup ryzyka zdrowotnego

Świadczenia pielęgnacyjne obejmują:

 • realizacja opieki pielęgnacyjnej u podopiecznego w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami
 • przygotowanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności

Gabinet pielęgniarki POZ / zabiegowy

 • Rudawa ul. A. Domańskiej 24 telefon 12 283-80-91
 • Zabierzów ul. Śląska 236 telefon 12285-20-29

Gabinet pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych przyjmuje zainteresowanych i wszystkich ,którzy potrzebują pomocy pielęgniarskiej w godzinach 8.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku.

W ramach opieki pielęgniarki środowiskowej pacjent ma prawo do świadczeń pielęgnacyjnych w domu. Pielęgniarka sprawuje opiekę nad podopiecznymi adekwatną do stanu i potrzeb pacjentów do niej zadeklarowanych. W ramach swoich obowiązków pielęgniarka środowiskowa:

 • wykonuje inekcje, zabiegi pielęgniarskie, czynności higieniczne oraz pobiera materiał do badań diagnostycznych w domu pacjenta
 • dokonuje pomiarów podstawowych funkcji organizmu np. ciśnienia, tętna, poziomu glukozy
 • pomaga w czynnościach rehabilitacyjnych i leczniczych poprzez udział w usprawnianiu
 • pomaga w uzyskaniu zaopatrzenia ortopedycznego.
 • Pomaga w uzyskaniu kontaktu z lekarzem POZ

Jednym z podstawowych zadań pielęgniarki środowiskowej jest prowadzenie edukacji zdrowotnej.