Gabinet pielęgniarki opieki długoterminowej

tlo opieka

Zabierzów
ul. Śląska 236

Informacje pod telefonem:
12 2854582

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca.
Warunkami objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest:

  • skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (druk) tj. lekarza POZ lub każdego lekarza specjalisty lub szpitala.

Ważne:
Pielęgniarka opieki długoterminowej nie może udzielać świadczeń chorym objętych opieką przez hospicjum domowe, przez zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów /dzieci wentylowanych mechanicznie, chorym w ostrej fazie choroby psychicznej.

Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest:

  • zapewnienie chorym świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych (co najmniej 4 w tygodniu) w godzinach uzgodnionych z świadczeniobiorcą.
  • przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością:

Do zadań pielęgniarki należy:

  • realizacji świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym.
  • edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz ich rodzin
  • pomoc w pozyskaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie skalą Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów.

Czas objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest uwarunkowany stanem zdrowia pacjenta. Pielęgniarka określa stan pacjenta wg. Skali Barthel (druk) raz w miesiącu. Pielęgniarka zobowiązana jest do informowania lekarza poz i pielęgniarki poz, do których pacjent złożył deklarację wyboru o rozpoczęciu i zakończeniu udzielania świadczeń oraz o istotnych zmianach w stanie zdrowia świadczeniobiorcy.