Gabinet Pielęgniarki Szkolnej

Pielęgniarka/higienistka szkolna sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami szkół podstawowych (do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej), z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Pielęgniarka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu odpowiednim do typu szkoły oraz  liczby i charakterystyki uczniów oraz, z uwzględnieniem planu godzin lekcyjnych,.
Świadczenia są realizowane w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, a w sytuacji, gdy na terenie szkoły nie ma takiego gabinetu - w przychodni/ ośrodku zdrowia.
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana przez pielęgniarkę, higienistkę szkolną obejmuje w szczególności:

Nasz zakład sprawuje opiekę nad uczniami kilkunastu szkół w rejonie, zapraszamy inne szkoły do współpracy.